PSYCHOLOGICKÁ PORADNA A PSYCHOTERAPIE

Psychologická pomoc dítěti často představuje práci s celým rodinným systémem. Zde se pokusíme nastínit různé možnosti pomoci, kterou může dětský psycholog nabídnout. Následující přístupy mohou být kombinovány vždy individuálně, podle potřeby a vzájemné dohody.

Psychologické poradenství pro dítě a rodinu

Mnozí rodiče se přicházejí „poradit“. Za pomoci dětského psychologa se snaží popsat konkrétní problém, kterému čelí, a společně mu porozumět. Někdy bývá pro rodiče užitečné již samo lepší zorientování se v situaci a následně varianty řešení, na kterých se společně s psychologem dohodnou. Někdy mohou být dostačující jedno či několik málo setkání. Rodiče získají potřebné informace a situaci již zvládají dále sami.

Psychodiagnostika

Dětský psycholog může na žádost rodičů (zákonných zástupců) provést s dítětem komplexní psychologické vyšetření. Nejčastěji se týká zjišťování úrovně intelektových schopností, úrovně specifických funkcí, které souvisejí se školní úspěšností, psychického vývoje dítěte atd. Psychologické vyšetření tak může napomoci vysvětlení různých otázek a příčin současných potíží. Výsledky vyšetření také odkrývají možnosti jak dítěti a celé rodině účinně pomoci.

Nejčastěji se jedná o zaměření na:

  • úroveň a rozložení intelektových schopností
  • hledání kontextu školní neúspěšnosti
  • zjišťování úrovně školní zralosti dítěte v souvislosti se zahájením školní docházky či odložení nástupu do ZŠ
  • kariérové poradenství a volba povolání
  • diagnostika nadprůměrného intelektového nadání dítěte, jeho specifika
  • apod.

Rodinná psychoterapie

Rodina funguje jako uzavřený systém. Když je rovnováha rodinného systému narušena, může vzniknout nemoc nebo symptom, mnohdy právě označovaný jako „problém dítěte“. Rodinný psychoterapeut pomáhá rekonstruovat a restrukturalizovat vazby celé rodiny a vzájemnou komunikaci ve prospěch dítěte i rodiny jako takové. Nabízí prostor, kde se může vyjádřit každý člen sám za sebe. Společně pak hledají nové možnosti a nové pohledy na aktuální situaci. Cílem je naučit se hledat společná řešení k dosažení žádoucí změny. Rodinná psychoterapie tedy pomáhá zdravému rozvoji celého rodinného systému.

Psychoterapie s dítětem

Další možností je systematická individuální psychoterapie s dítětem samotným. Takovou volbu nabízí dětský psycholog nejčastěji u starších dětí a dospívajících, kterým pomáhá zvládat náročné životní situace. Může se jednat např. o problémy ve škole, úzkost, nízké sebevědomí, komunikační problémy v kolektivu vrstevníků, samotářství, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie či mentální bulimie), poruchy chování, zvládání traumatických zážitků apod.

Psychoterapie s jednotlivými členy rodinného systému

V některých případech může psycholog nabídnout konzultace pouze rodičům (nebo jednomu z nich). Tento postup je vhodný zejména v případech, kdy je vhodné „chránit“ dítě před nadměrnou zátěží při řešení problémů, týkajících se zejména dospělých, či jejich přístupu k výchově obecně. Jiným případem, kdy je péče směřována pouze k jednomu nebo oběma rodičům, je podpůrná systematická psychoterapie, jejímž cílem může být aktualizovat veškeré podpůrné zdroje rodiče pro dlouhodobé zvládání problémů dítěte. Např. rodiče dítěte se závažným onemocněním či handicapem mohou prožívat pocity viny, selhání, a to i v případech, kdy nemohli vědomě nijak ovlivnit vznik problému. Cílem je pak kompletní přehodnocení postojů takovým způsobem, aby mohla rodina i její jednotliví členové dosahovat žádoucích změn směrem ke spokojenému a plnohodnotnému životu.