NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI POTÍŽÍ

 • otázky z oblasti harmonického vývoje osobnosti dítěte či dospívajícího
 • práce s vývojovými specifiky různých věkových skupin
 • konzultace vhodnosti zařazení do určitého předškolního či školního zařízení
 • ze školní oblasti:
  • výukové obtíže, hledání kontextu školní neúspěšnosti
  • snaha o porozumění problematickému chování dítěte
  • vztahové problémy: neshody ve třídním kolektivu, nevhodné chování, šikana apod.
  • adaptační potíže dítěte, problematické přizpůsobování se novým situacím, kolektivu či prostředí (nástup dítěte do ZŠ, SŠ, změna třídního kolektivu, přechod na 2. stupeň apod.)
  • nabídka individuálního přístupu ke studentům s nadprůměrným intelektovým nadáním
 • problematika ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou (specifická porucha chování)
 • specifické vývojové poruchy učení (nejčastěji dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) v kontextu školní výuky
 • psychosomatické obtíže (chronické onemocnění, bolest, opakované nevolnosti, zažívací potíže, nespavost, enuréza pomočování, enkopréza neudržení stolice atd.)
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie)
 • nebezpečí zneužívání návykových látek, vzniku závislosti
 • potíže spojené s úzkostí, strachem, fobie, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
 • podpora a konzultace v řešení různých typů osobních problémů
 • specifika období dospívání (z pohledu dospívajícího, jeho rodičů i pedagogů)
 • poradenská činnost v oblasti profesní orientace
 • podpora rozvoje sebepoznání a sebedůvěry dítěte
 • problematická komunikace v rodině (vztah rodič – dítě, sourozenci, prarodiče apod.)
 • analýza krizových situací, podpora rodinného systému v náročných životních obdobích
 • situace dětí/dospívajících v konfliktním rodičovském vztahu
 • problematika rozvodové i porozvodové situace
 • podpora rodinám při péči o dítě se zdravotním postižením