DĚTSKÝ PSYCHOLOG

Mgr. Jitka Záhorská

psycholožka a psychoterapeutka pro děti i dospělé

Jednooborovou psychologii vystudovala na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Ve své praxi se od roku 2002 věnuje psychologické diagnostice a poradenství - cílovou skupinou jsou děti od předškolního věku po dospívající mládež. V rámci rodinné i individuální terapie se zaměřuje na řešení potíží v rodinném či školním prostředí. Psychoterapeutické vzdělání získala ve výcviku rodinné systemické terapie (Institut rodinné terapie, Praha). Supervize PhDr. Zdeněk Rieger. Dále absolvovala systematický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (Odyssea-Mezinárodní institut KBT, Praha - prof. Ján Praško, MUDr. Petr Možný). Je členkou České společnosti kognitivně-behaviorální terapie (ČSKBT). V rámci této praxe poskytuje také individuální a skupinovou psychoterapii pro dospělou klientelu (problematika úzkostných poruch, fobií, posttraumatická stresová porucha, OCD, poruchy příjmu potravy, somatoformní poruchy, deprese apod.). Supervize MUDr. Michaela Novotná.
Email: zahorska@psycholog-praha.cz.

PhDr. Jitka Cápalová

psycholožka a psychoterapeutka pro děti i dospělé

Psycholožka a psychoterapeutka orientovaná na psychodiagnostiku a psychoterapii dětí, dospívajících a jejich rodin. Dále pak nabízí terapeutickou práci s dospělými a páry.

Absolvovala psychoterapeutické a odborné vzdělání zaměřené na klinickou a pedagogickou psychologii (FF UK v Praze, Pražská psychoterapeutická fakulta). Má ukončený psychoterapeutický výcvik SUR. Dále akreditované kurzy hypnózy, logoterapie, stress managementu, telefonické krizové intervence, kurzy zaměřené na terapeutickou práci s rodinou, práci s dětmi s výchovnými problémy a poruchami chování. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a terapií dětí, mládeže i dospělých.

Pomoci Vám může např. s potížemi z oblasti školní docházky a úspěšnosti, problémy s adaptací předškoláků a školáků na prostředí mimo rodinu, výchovnými problémy, s problematikou spojenou s dospíváním, vztahovými a komunikačními problémy. Provede Vás procesem hledání vnitřní rovnováhy v souvislosti se zvládáním náročných životních situací a traumat, při pocitech selhání či úzkosti, deprese.

Pracuje jak formou individuálního poradenství a terapie, tak i formou párové, rodinné či skupinové terapie.

Kromě psychoterapeutického centra Řipská pracuje ve středisku výchovné péče. Léta psychologické praxe v diagnostickém ústavu pro děti a mládež, na základní škole, na pozici supervizora na Lince bezpečí.
Email: capalova@psycholog-praha.cz.

Mgr. Hana Novotná

psycholožka a psychoterapeutka pro děti a dospělé

Vystudovala jednooborové studium Psychologie na PedF Univerzity Karlovy, kde pokračuje v doktorském studiu, v rámci kterého se zabývá především problematikou náhradní rodinné péče. Absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální metody. Má zkušenosti s psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím, krizovou intervencí, terapií dětí, dospívajících a dospělých. V poradenství či terapii se zaměřuje především na problematiku vztahovou, komunikační, spojenou s dospíváním a jinými životními milníky, dále na zvládání náročných životních situací, osobních krizí a nejistot. Pracuje formou individuální, rodinné a skupinové terapie. Pracovně působí v Diagnostickém ústavu pro mládež, Praha 2, a v ambulantním oddělení střediska výchovné péče.
Email: novotna@psycholog-praha.cz.

Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

psycholožka a psychoterapeutka pro děti i dospělé

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, při práci s dětmi čerpá zejména z absolvovaného pětiletého výcviku v systemické rodinné terapii, akreditovaného kurzu arteterapie, kurzů projektivních metod (např. Rorschach, Baumtest, Handtest etc.) či kurzu krizové intervence, užívá prvky narativní terapie a KBT.

Pracuje s dětmi s výchovnými, sociálními a emocionálními problémy od 4 let věku a v závislosti na typu problému poskytuje poradenství, psychoterapii (individuální, rodinnou) psychodiagnostiku. U dětí se zaměřuje se na problémy s komunikací, adaptační problémy, poruchy chování, úzkostné poruchy, strachy, poruchy nálad, poruchy příjmu potravy, nabízí diagnostiku výkonových schopností (včetně inteligence).

Aktivně se účastní oborových konferencí, publikuje v odborných časopisech. Je lektorkou v kurzech pro pedagogické pracovníky a vyučuje mj. vývojovou psychologii na Jihočeské univerzitě.
Email: diallo@psycholog-praha.cz.

Mgr. Radek Hodoval

psycholog a psychoterapeut pro dospívající i dospělé

Specializuje se na dospívající od 14 let a dospělé. Vystudoval jednooborovou psychologii na FF Univerzity Karlovy v Praze a bakalářské studium psychologie na FSS Masarykovy Univerzity v Brně. V současné době dokončuje psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA). Dlouhodobě pracuje s lidmi s poruchou osobnosti (pracoval jako terapeut v terapeutické komunitě pro tyto klienty, kde si také osvojil dialekticko-behaviorální přístup), s mladými lidmi ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov se školou) či lidmi se závislostí (terapeut v kontaktních centrech pro závislé). V terapeutickém centru Řipská pracuje s dospívajícími a dospělými klienty. Radek nabízí pomoc při Vašich aktuálních životních potížích, jako jsou prožívání nepříjemných stavů úzkosti, strachu, deprese, osamělosti nebo vnitřní prázdnoty, vyrovnání se se ztrátou, hledání další životní cesty či smyslu života. Terapeutický proces je veden tak, aby pomohl ke zlepšení kvality Vašeho života, k lepšímu sebepoznání i k porozumění Vašemu okolí a k plnějšímu zapojení se do života.
Email: hodoval@psycholog-praha.cz.